سه راه 90 درجه

فلنچ پایه بلند

فلنچ پایه کوتاه

زانوی 90 درجه

زانوی 45 درجه

تبدیل